Indvindingsboringer og vores vandanalyser, klik på Vandanalyser

Vandanalyser vedr. BAM klik på 2,6-Dichlorbenzamid (BAM)

Vandanalyser vedr. Coliforme bakt.klik på Coliforme bakt

NordmarkenVand a.m.b.a. har i alt 4 boringer, 3 primære og 1 reserveboring, hvorfra der indvindes vand.

Forbruget ligger på ca. 90.000 m3 om året, og stigning i forbruget vil være minimalt, da forsyningsområdet ikke kan udvides, og vi har ingen tunge vandforbrugende industrier.

Vandkvalitet og kontrol.

For at sikre drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af råvandet (grundvandet) i indvindingsboringerne som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres af et akkrediteret analyseinstitut efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Kontrolprogrammet består af følgende:

· Begrænset kontrol

· Normal kontrol

· Udvidet kontrol

· Kontrol med uorganiske mikro-forureninger

· Kontrol med organiske mikro-forureninger

Kontrollen foretages både på værket og på ledningsnettet hos forbrugerne.

I tillæg til de lovmæssige analyser har vandværket indført et ”egenkontrol program”, der går ud på, at der hver måned udtages prøver og analyseres for colibakterier og kim.

Se mere om vores vandanalyser på vores informationssystem Vandanalyser

Her kan du også finde andre tekniske detaljer om vandværket og du kan følge udviklingen via grafer på vandkvaliteten. Klik på "i" knap eller graf-symbol for yderligere information.